Müügitingimused

1. Üldised tingimused, rakendusala

1.1 meie üldised müügi- ja tarnealased nõuded ja tingimused on prevaleerivad. Me ei aktsepteeri ostjapoolseid tingimusi, mis erinevad meie nõuetest ja tingimustest või on nendega vastuolus, välja arvatud juhul, kui kirjalikult on kokku lepitud teisiti.


1.2 meie müügi- ja tarnealased tingimused kehtivad ka juhul, kui teostame ostjale tingimusteta tarnet, olles teadlikud vastuolulistest tingimustest.

2. Teave ja soovitused

2.1 igasugune meiepoolne suuline või kirjalik teave ja soovitus põhineb meie tänastel kogemustel ja teadmistel.


2.2 üksikasjad ja teave meie kauba sobivuse ja kasutamise kohta ei ole siduv ega vabasta ostjat tema enda kohustusest viia läbi kontrolli ja teste.


2.3 ostja vastutab meie toodete kasutamisel seaduslike ja riiklike regulatsioonidega kooskõlas olemise eest.


2.4 pikaajalise prognoosi edastamine ostja poolt on tungivalt soovitatav ja teretulnud, kuna see suurendab müüja teadlikkust ja valmidust tootmisressursside hankimisel.

3. Toote- ja kaubamärgid

3.1 eumari toodete edasimüüja ei või toodete originaalvälimust muuta ega eemaldada toote- või kaubamärke.

4. Autoriõigused

4.1 omandi- ja autoriõigused illustratsioonidele, joonistele, arvutustele ja muudele dokumentidele kuuluvad meile.


4.2 nende edastamine või avalikustamine kolmandatele isikutele nõuab meie kirjalikku luba.


4.3 juhul, kui me toodame tooteid vastavalt ostja poolt antud kujundusele, teatab ostja, et ta omab toodete kujundusele vastavaid autori- ja omandiõigusi sellises ulatuses, mis on vajalik käesoleva lepingu täitmiseks.


4.4 ostja volitab meid kasutama nimetatud tootekujundusi ulatuses, mis on vajalik käesoleva lepingu täitmiseks.


4.5 ostja vastutab ülalnimetatud volituste puudumise eest ja vabastab meid kõikidest kohustustest kolmandate isikute ees seoses lepingu objektiks olevate toodete tootmisega ning hüvitab meie poolt sellega seoses tekitatud kahju.

5. Pakkumised, pakkumisdokumendid

5.1 meie kataloogides, brošüürides, hinnakirjas ja pakkumistes esindajate või töötajate poolt esitatud andmed on mõeldud vaid teabeks ja võivad seetõttu aegajalt muutuda.


5.2 me jätame endale õiguse viia tootes läbi muudatusi, kui peame seda vajalikuks, või lõpetada mõne toote tootmine ilma eelneva teavituseta.


5.3 meie pakkumised kehtivad 30 (kolmkümmend) päeva alates pakkumiste väljastamiskuupäevast, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.

6. Kvaliteedigarantii

6.1 ettevõte annab ostetud toodetele 2-aastase garantii. Antud garantii kehtib ainult toodetele, mis on:


1) paigaldatud professionaali poolt vastavalt toodetega kaasasolevatele paigaldusjuhistele; ja
2)hooldatud vastavalt toodetega kaasasolevatele hooldusjuhistele.


6.2 antud garantii on piiratud toote väärtusega ja ei kata asendatud toote puhul transpordi-, eemaldus- ja paigalduskulusid.


6.3 antud garantii ei kata ka valest paigaldamisest, hoiustamisest ja kasutamisest tingitud kahju, samuti ei kata see hooletu käsitsemise, ekstreemsete temperatuuride ega keemiliste ainete (nagu tugevad lahused, happed, leelised jne) tõttu tekkinud kahju.


6.4 ostja peab teavitama meid mittevastavustest 20 (kahekümne) päeva jooksul alates mitte-vastavustest teadasaamisest.


6.5 ostja kaotab õiguse mittevastava toote asendamisele, parandamisele või selle eest hinnaalanduse saamisele, kui ta ei täida punktis 6.4 nimetatud kohustust.

7. Puudused

7.1 igasugused nõuded kvaliteedi osas tuleb esitada kirjalikult koheselt pärast selliste puuduste ilmnemist.


7.2 tootja aktsepteerib tootmisdefekte ja kompenseerib need vastava tõendi alusel (nt digitaalne foto).


7.3 ostja peab arusaadavas ja detailses vormis kirjalikult teatama kõikidest materiaalsetest defektidest ning andma defekti analüüsimiseks ja määratlemiseks vajamineva informatsiooni. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, peab klient selleks kasutama müüja etteantud blankette ja juhiseid. Vajaminevate blankettide saamiseks peab ostja neid taotlema. Nõude menetlemise alustamise eeltingimuseks on müüja asjakohaste täidetud blankettide esitamine ja müüja sätestatud protseduurireeglite nõuetekohane järgimine. Olukorrast juhinduvalt tuleb teha fotosid, mille alusel on võimalik defekti määratleda ja selle olemust mõista. Ostja peab vastama müüja võimalikele lisaküsimustele, andma lisaselgitusi ja/või täitma müüja antud juhiseid digitaalse(te) foto(de) ja/või video(te) tegemiseks ja saatmiseks, et defekti olemust määratleda. Ostja peab tagama müüjale kohapeal toodetele vaba ja tasuta ligipääsu nende ülevaatuseks. Oluline märkus: kui tegu ei ole tootmisvea ja/või kindlustusjuhtumiga, kannab ostja telliva poolena klienditeenindusega seonduvad kulud, sealhulgas, kuid mitte üksnes, müüjapoolse ülevaatuse teinud töötajate transpordi- ja töökulu.


7.4 juhul, kui on avastatud puudused, asendatakse toode vastavalt meie eelistusele mõistliku aja jooksul alates puuduste tuvastamisest ilma lisatasudeta, v.a nimetatud toote transpordikulu, või parandatakse vastavalt tootja äranägemisele või vähendatakse hinda.


7.5 kui ostja ei täida viivitamatult toodete ülevaatuse ja defektidest (sealhulgas äratuntavatest kvaliteedidefektidest) teatamise kohustust ja/või tooted paigaldab, loetakse tooted vastuvõetuks (ka koos äratuntavate kvaliteedidefektidega) ning ostjal ei ole hilisemalt õigust nõudeid esitada ja nõuda toodete välja vahetamist, parandamist või allahindluse saamist.


7.6 antud materjali iseloomulike omaduste tõttu võib esineda väikseid muudatusi tekstuuri ja värvuse osas.


7.6.1 sama kehtib ka väikeste ebakorrapärasuste kohta, mis ei ole 90cm kauguselt nähtavad.


7.7 toote tagumise poole pinnal olevaid võimalikke puudusi, mis jäävad pärast paigaldamist nähtamatuks, ei võeta samuti arvesse.


7.8 kõik joonised sisaldavad vajalikke mõõtusid, mis on subject to standard tolerances. Mõõdud on väljendatud millimeetrites (mm) ja ei ole siduvad. Täpseid mõõtusid, eriti eritellimustoote puhul, saab võtta vaid lõplikult tootelt.


7.9 antud materjali eripärasuse tõttu võivad selle omadused allpool väljatoodud lubatud hälbe piires varieeruda, mida ei peeta tootmisdefektideks:


7.9.1 pikkus -2/+2 1000 mm kohta;
7.9.2 serva painduvus -2/+2 1000 mm kohta;
7.9.3 nurgad: l< 600 mm./0,5 mm, l> 500 mm./1,0 mm ;
7.9.4 kraani- ja ülevooluava -1/+1 mm.


7.10 märkus:


7.10.1 valumarmori ja creacore™ kraanikausside värvus võib aja jooksul muutuda, tulenevalt tootmistehnoloogia eripärast ja valguse ligipääsust.


7.10.2 kõik tooted ei ole sobilikud avalikus tualetis kasutamiseks. Küsige nõu oma müügiesindajalt.

8. Tellimused

8.1 tellimused peavad alati olema tehtud kirjalikult faksi või e-maili kaudu. Telefoni teel või muul suulisel viisil tehtud tellimused täidetakse ostja vastutusel.


8.2 ostja kinnitab, et kõik tema või tema töötajate poolt faksi või e-maili teel tehtud tellimused on talle siduvad ja ostja ei esita meile sellega seonduvaid nõudeid.


8.3 tellimused, mis on saadud otse või meie esindajate või töötajate kaudu, on kehtivad ainult pärast meie ettevõtte poolt saadud kirjalikku tellimuse kinnitust.


8.4 ostja soovil edastatakse ostjale teade tellimuse kättesaamise kohta ettenähtud aja jooksul.


8.4.1 kui ostja ei esita 5 (viie) päeva jooksul saadetise kohta kaebusi, muutub tellimuse kinnitus siduvaks lepinguks vastavalt müügi- ja tarnealastele nõuetele ja tingimustele ja ostja kaotab pärast seda õiguse nõuete esitamisele tellimusega seotud mittevastavuste osas.


8.5 tellimused tuleb meie poolt kinnitada ning neid võib toodete ettemüügi puhul vähendada või tühistada.


8.6 meie toodete tootmismaht ja -laad võib tehnilises mõttes paratamatult varieeruda. Tooted võivad lubatud hälbe piires varieeruda, võttes arvesse ettevalmistuse eritingimusi.


8.7 ostja kohustused hakkavad kehtima tellimuse kinnituse või lepingu allkirjastamisest meie esindajate või töötajatega.


8.8 me jätame endale õiguse tellimuse tühistamisest keelduda või nõuda kaotatud kahju eest eelnevalt hüvitise tasumist.


8.8.1 ostjapoolne tellimuse tühistamine nõuab meiepoolset kirjalikku nõusolekut.

9. Hinnad

9.1 meie hinnad lähtuvad alati tehasehindadest ja neile lisanduvad tolli-, tarne-, kindlustus- ja käibemaksud, mis kohalduvad tarnekuupäeval, kui meie pakkumistes või tellimustes ei ole sätestatud teisiti.


9.1.1 käibemaks on arvel eraldi välja toodud.


9.2 saadetavale kaubale tehakse meie poolt kindlustus ainult ostja soovil ja kulul. Saadetiste hind sisaldab ka pakendit.


9.3 tellitud toodete toormaterjalide hinna või tööjõukulude suurenemise korral on ettevõttel õigus kehtivaid hindu osaliselt või täielikult tellimuse kinnituse kuupäeval tõsta, kui selline kulude suurenemine leiab aset tellimuse tegemise ja tarnekuupäeva vahel.


9.4 kokkulepitud hinda võib muuta ka uute rahandusalaste sätete kehtima hakkamise korral.


9.5 ostjale tehtud hinnaalandused on ajutised ja rakenduvad igale juhule eraldi, kui kirjalikult või eraldi lepinguga ei ole sätestatud vastupidist.


9.5.1 sellest tulenevalt jätab ettevõte endale õiguse igal ajal hinnaalandustega seotud tingimusi muuta.

10. Uued valuvormid

10.1 eumar küsib tasu uute valuvormide valmistamise eest, kui ostja soovib tooteid vastavalt erisoovidele ja kui eumaril pole selliseid tooteid oma standardses tootevalikus olemas.


10.1.1 uute valuvormide valmistamise tasu sisaldab inseneriteenust, uue valuvormi tootmist, uue toote arendamist ja valmistamist.


10.2 osapooled lepivad uute valuvormide valmistamise tasudes kokku vastavalt ostja kirjalikule nõusolekule, kui see vajalik on.


10.3 kõik valuvormid jäävad eumari omandisse ka pärast koostöö lõppemist.


10.3.1 osapooled võivad kirjalikult kokku leppida ka teisiti.


10.4 samast valuvormist valmistatud toodete piiratud mahu tõttu päeva/nädala/kuu kohta (täpne teave sõltub erinevatest asjaoludest ja see edastatakse soovi korral iga juhtumi puhul eraldi) sõltub tootmismaht vastavate valuvormide saadaval olekust.


10.5 suurema koguse ja lühema tarneaja puhul peab ostja täiendavad valuvormid iga soovitud tüübi kohta mõistliku aja jooksul ette tellima ja arvestama keskmiselt 5-7-nädalase valuvormi tootmisajaga.


10.5.1.sellises olukorras peab ostja:


a) teavitama oma vajadustest tootjat; ja
b) tellima vajaliku koguse valuvorme.
!!! Uute valuvormide valmistamise puhul tuleb arvestada keskmiselt 5-7-nädalase ajaga.


10.6 eumar jätab endale õiguse pakkuda antud toodet, mida valmistati vastavalt ostja erisoovidele meie valuvormiga, hiljem ka teistele klientidele ja/või kaasata nimetatud toode meie standardsesse tootevalikusse.

11. Tasud

11.1 tasud ja tingimused on sätestatud tellimuse kinnituses.


11.2 tasud kuuluvad tasumisele alates arve väljastamise kuupäevast.


11.3 tasumise aeg on töö teostamisel määrav.


11.4 ühtki makset ei võeta arvesse enne, kui see on ettevõttele laekunud.


11.5 maksed, mis on tehtud teise riigi kodaniku või isiku poolt, tuleb teha ainult rahvusvaheliste pangaülekannete kaudu.


11.6 ostja mittetasumise korral on müüjal õigus:


11.6.1 nõuda 0,7 %-list intressi iga viivitatud päeva eest; ja


11.6.2 hoiduda järgmiste saadetiste tarnest, kuni kõik maksed on ostja poolt tasutud (järgmiste saadetiste tarne pikeneb aja võrra, mil ostja makset ei tasunud); ja/või


11.6.3 pärast vastavasisulise nõude esitamist ostjale seoses makse tasumisega 7 (seitsme) päeva jooksul, taganeda müügilepingust ja teistest kokkulepetest seoses toodete eest tasumata jätmisega, kui ostja pole omapoolset kohustust selle aja jooksul täitnud; ja/või


11.6.4 nõuda ostjalt järgmiste tellimuste pealt täissumma ulatuses ettemaksu, välja arvatud juhul, kui ostja annab müüjale järgmiste saadetiste eest rahuldava maksetagatise; ja/või


11.6.5 lühendada järgmiste saadetiste maksetähtaega.


11.7 eumaril on õigus nõuda ostjalt iga meeldetuletuse eest makse hilinemise kohta 6,95 eurot.

12. Omand

12.1 toodete omand läheb ostjale üle makse tasumise kuupäevast ja kui kogusumma tasutakse ära enne toodete saatmist ostjale, läheb omand üle toodete ostjale saatmise hetkest.


12.2 makse kuupäevaks loetakse päeva, mil makse müüja pangaarvele laekub.


12.3 risk omandireservatsiooniga tarnitava kauba eest kandub üle ostjale saadetise kättesaamisel.


12.4 ostja vastutab pärast kauba kättesaamist kaubale tekkiva kahju, selle korrashoiu ja hooldamise eest ning kasutab kaupa omal vastutusel ja kulul.

13. Tarne ja transport

13.1 tellimuse kinnitusel väljatoodud tarne kuupäev viitab kuupäevale, mil kaup kokkulepitud asukohta saabub.


13.2 kui tellimuses on nõutud ettemaks ja see ettemaks viibis, jätame endale õiguse tarnet edasi lükata nende päevade võrra, mil ettemaks hilines.


13.3 tarne edasilükkamine ei või kaasa tuua tellimuste või ostude tühistamist ega õigust nõuda hüvitist.


13.4 tarneajast on kinni peetud, kui saadetis on teele saadetud tarneaja jooksul või kui on teavitatud, et saadetis on teele saatmiseks valmis.


13.5 kui tarne hilineb ostjast tulenevatel põhjustel, loetakse, et tarneajast on kinni peetud teavitusega saadetise teele saatmiseks valmisoleku kohta.


13.6 enne saadetise vastuvõtmist peab ostja kauba kättesaamisel kauba koheselt üle kontrollima, pakendid üle lugema ja pakendite seisukorda kontrollima ning esitama kaebused võimalike kahjude kohta 5 (viie) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.


13.7 koguselised kõrvalekalded on lubatud, kui need on mõistlikus proportsioonis terve koguse suhtes (pluss/miinus 10%).


13.8 kaupa transporditakse kaubaalustele kinni seotult.


13.9 pakendeid hoiustatakse püstises asendis vastavalt pakendil oleva noolega näidatud suunas.


13.10 kõik võimalikud kaebused tuleb esitada kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.


13.11 märkus: puuduste ja defektide märkamisel vannitoamööbli puhul kasutage palun joonist, kuhu on märgitud defektne osa ning arve number ja kuupäev.


13.12 kui müüja ei pea kinni tellimuse tähtajast põhjustel, mille eest müüja vastutust kannab, on ostja kohustatud enne lepingust taganemist andma müüjale täiendavad 30 (kolmkümmend) tööpäeva lepingus sätestatud tellimuse täitmiseks.


13.13 müüja jätab endale õiguse osaliseks tarnimiseks.

14. Konfidentsiaalsus

14.1 lepingu täitmise või sõlmimise ajal saadud teave, mis puudutab teist osapoolt, on konfidentsiaalne ja seda ei või ilma teise osapoole kirjaliku nõusolekuta edastada kolmandatele isikutele, avalikustada või kasutada ühelgi muul põhjusel peale selle, kuivõrd see on vajalik seoses lepingu või koostöö raamlepingu täitmisega.


14.2 konfidentsiaalsuskohustus kehtib teabe kohta, mis hõlmab ärisaladust, eelkõige andmeid tootmise, kaubanduse, finantside, tehnoloogia ja organisatsiooni kohta (edaspidi nimetatud kui “konfidentsiaalne teave”).


14.3 teabe saanud osapool vabastatakse konfidentsiaalsuskohustusest ainult järgmistel juhtudel:


14.3.1 kui ta on eelnevalt saanud teiselt osapoolelt kirjaliku nõusoleku vastavas ulatuses;


14.3.2 kui konfidentsiaalse teabe avalikustamise nõue pärineb kohtuorganilt või mõnelt muult asutuselt, mis tegutseb enda kehtiva õigusliku pädevuse piires.


14.4 konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisel tekib teisel osapoolel lepinguline nõudeõigus nõuda lepingut rikkunud osapoolelt 30 000 (kolmekümne tuhande) eurot iga rikkumise kohta.


14.4.1 leppetrahvis kokkuleppimine ei välista õigust nõuda hüvitist, mis ületab leppetrahvi suurust.

15. Vaidluste lahendamine

15.1 juhul, kui tekib vaidlus seoses soetatud toodete lepinguga vastavuses olemise osas vms, annavad osapooled oma parima, et lahendada vaidlused vastastike läbirääkimiste teel.


15.2 kui osapooled ei jõua läbirääkimiste teel kokkuleppele, lahendatakse erimeelsused eestis harju maakohtus, olenemata sellest, kus ostja elab või viibib.


15.3 käesolevale lepingule rakendatakse eesti seadusandlusest tulenevaid sätteid. Lepingule ei kehti konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute kohta (cisg) ega rahvusvahelised kollisiooninormid.

16. Üksikute sätete kehtetus

16.1 kui käesolevate üldiste tingimuste ja nõuete üksikud sätted on kehtetud või muutuvad kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

Version 2016/10